Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου